Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wieteke Beije Osteopathie en acupressuur voor dieren

´Wieteke Beije, Osteopathie en acupressuur voor dieren´ gevestigd te Middelburg, voor de leesbaarheid hier verder geschreven als ´Beije Dierosteopathie en –acupressuur’, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58193197, BTW nr: NL 149295662B01, telefoonnummer: 06- 21977233, website: www.wietekebeije.nl, e-mailadres: info@wietekebeije.nl.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandeling: het doen van (osteopathisch) onderzoek en behandeling alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder mede begrepen het geven van adviezen ten behoeve van patiënt dan wel cliënt.
Behandelovereenkomst: een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een behandeling van patiënt verzoekt en Beije Dierosteopathie en –acupressuur’dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Beije Dierosteopathie en –acupressuur’om een behandeling van patiënt te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt.
Cliënt: de patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt.
Beije Dierosteopathie en –acupressuur:de behandelaar en de eigenaar/ osteopaat van Beije Dierosteopathie en –
acupressuur te Middelburg.
Patiënt: het voor een behandeling aangeboden paard of klein huisdier.

Algemeen
Op alle overeenkomsten tot osteopathische behandeling diensten en/of levering van producten door Beije Dierosteopathie en –acupressuur zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Beije Dierosteopathie en –acupressuur een aanbod van cliënt om patiënt te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een behandeling accepteert. Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een telefonische afspraak of bevestiging per e-mail van de afspraak voor een behandeling of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een behandeling. Beije Dierosteopathie en –acupressuur is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.
In geval een ander dan de eigenaar een patiënt ter beschikking stelt aan Beije Dierosteopathie en –acupressuur voor een behandeling wordt de behandeling door Beije Dierosteopathie en –acupressuur verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om patiënt ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van patiënt de machtiging betwist, is hij jegens Beije Dierosteopathie en –acupressuur gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.

Behandeling
De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Beije Dierosteopathie en –acupressuur is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.
De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk van Beije Dierosteopathie en –acupressuur dan wel op een nader gekozen locatie.
De behandeling van patiënt wordt verricht in opdracht van cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid.
Bij aanvang van de behandeling zal Beije Dierosteopathie en –acupressuur een 3 minuten-test uitvoeren. In geval uit deze test een contra-indicatie blijkt dan wel Beije Dierosteopathie en –acupressuur heeft geen vertrouwen in de behandeling is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt uitsluitend gehouden de betreffende reiskosten van Beije Dierosteopathie en –acupressuur te voldoen.
De certificering en registratie van Beije Dierosteopathie en –acupressuur staat vermeld op de website van Beije Dierosteopathie en –acupressuur.
Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt zullen door Beije Dierosteopathie en –acupressuur evenwel in rekening worden gebracht.
Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het uitsluitend oordeel van Beije Dierosteopathie en –acupressuur niet bijdragen bij de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.
Beije Dierosteopathie en –acupressuur kan te allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekent voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s.
Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Beije Dierosteopathie en –acupressuur waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd. In dat geval is Beije Dierosteopathie en –acupressuur in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging.
Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Beije Dierosteopathie en –acupressuur de behandeling voortijdig staken (i) indien het vertrouwen tussen Beije Dierosteopathie en –acupressuur en cliënt dan wel patiënt dermate ernstig is verstoord dat Beije Dierosteopathie en –acupressuur een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (ii) Beije Dierosteopathie en –acupressuur zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan Beije Dierosteopathie en –acupressuur volledig te voldoen.

Vergoeding en facturatie
Voor het uitvoeren van de behandelings(overeenkomst) is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Beije Dierosteopathie en –acupressuur. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Beije Dierosteopathie en –acupressuur. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en eventuele wettelijke verhogingen.
Op verzoek van cliënt kan door Beije Dierosteopathie en –acupressuur een raming voor de kosten worden afgegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventuele producten. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens.
Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van de producten contant aan Beije Dierosteopathie en –acupressuur voldoen.

In uitzonderingsgevallen kan naar keuze van Beije Dierosteopathie en –acupressuur worden ingestemd met betaling door middel van een bankoverschrijving binnen 14 dagen na behandelings- of factuurdatum.
In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Beije Dierosteopathie en –acupressuur gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening.
Beije Dierosteopathie en –acupressuur is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandelvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

Klachten
Cliënt is verplicht om de door Beije Dierosteopathie en –acupressuur verrichte behandeling dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen. Eventuele klanten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Beije Dierosteopathie en –acupressuur. Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Beije Dierosteopathie en –acupressuur ter zake een tekortkoming.
Indien Beije Dierosteopathie en –acupressuur een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze:
– voor zover nog mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren,
– voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming,
– het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Aansprakelijkheid
Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Beije Dierosteopathie en –acupressuur is dat cliënt Beije Dierosteopathie en –acupressuur onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Beije Dierosteopathie en –acupressuur voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige. De aansprakelijkheid van Beije Dierosteopathie en –acupressuur uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Beije Dierosteopathie en –acupressuur in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Beije Dierosteopathie en –acupressuur meer bedragen dan € 25.000,–. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Beije Dierosteopathie en –acupressuur. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welke hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door Beije Dierosteopathie en –acupressuur voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Beije Dierosteopathie en –acupressuur en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank te Middelburg